Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną 
Portalu Telewizji Internetowej HOOKA TV 
obowiązujący od dnia 05.05.2017 r.

Zmiana regulaminu 09.12.2018r - Zmiana dotyczy rezygnacji z opłat związanych z oglądaniem filmów na www.hooka.tv.
Wszystkie filmy można oglądać za darmo , bez opłat i logowania. Założenie konta jest dobrowolne i może służyć korzystaniu z akcji specjalnych w tym i konkursów z nagrodami. Poniżesz regulamin.

     § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Portal Telewizji Internetowej HOOKA TV jest społecznościową platformą komunikacyjną (posiadającą funkcjonalność w postaci płatnej telewizji VoD – „na żądanie”) przeznaczoną do udostępniania bezpłatnych i płatnych treści w postaci filmów i programów o tematyce wędkarskiej i około wędkarskiej.

1.2. Właścicielem Portalu Telewizji Internetowej HOOKA TV oraz jednocześnie podmiotem świadczącym Usługi dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści Portalu dla Użytkowników jest HOOKA TV Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Plac Św. Katarzyny 9/2, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 956-232-14-12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648811, REGON 365937221, kapitał zakładowy 5000 zł.

1.3. Świadczenie Usług w Portalu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej "Regulamin"). 

1.4. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.5. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

     § 2 DEFINICJE
2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

2.1.1. Portal - zbiór podstron www wraz z ich zawartością zlokalizowanych w domenie http://www.hooka.tv/, stanowiący własność Administratora, a udostępnionych odpłatnie Użytkownikom. 

2.1.2. Usługa, Dostęp do usługi - usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Portalu obejmująca dostęp do Portalu oraz bezpłatną lub odpłatną prezentację Materiałów lub ich części, świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.1.3. Materiał - film, program, pliki graficzne i tekst oraz inna treść zamieszczone przez Administratora w Portalu, w celu ich publikacji. 

2.1.4. Administrator - HOOKA TV Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Plac Św. Katarzyny 9/2, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 956-232-14-12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648811, REGON 365937221, kapitał zakładowy 5000 zł. 

2.1.5. Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Portalu, przy czym użytkownikiem Portalu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawego, po jej przedstawieniu na żądanie Administratora. 
2.1.8. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie swoich prawdziwych i aktualnych na dzień rejestracji danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. 

2.1.6. Konto Użytkownika (Konto) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu. 

2.1.7. Profil Użytkownika (Profil) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator. 

2.1.8. Komentarz/Post - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Portalu, w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami i poglądami na temat treści zamieszczonych w Portalu przez Administratora. 

2.1.9. Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników, znajdujący się pod adresem https://hooka.tv/polityka_prywatnosci

     § 3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
3.1. Jedynym podmiotem uprawnionym do publikowania treści w postaci filmów i programów oraz innych treści w ramach Portalu jest Administrator.

3.2. Utworzenie Konta w Portalu jest bezpłatne.

3.3. Płatności opłat abonamentowych - brak. HOOKA TV Sp. z o.o.  udostępnia treści filmowe za darmo, bez opłat. 3.4. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

3.4.1. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. od chwili rejestracji w Portalu. 

3.4.2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w Portalu zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy 

3.4.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest: 
a) W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie - Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu. 
b) W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres: 
HOOKA TV Sp. z o.o., Plac Św. Katarzyny 9/2, 87-100 Toruń lub drogą mailowa na adres kontakt@hooka.tv o przykładowej treści: 
„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych HOOKA TV Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas autoryzacji lub rejestracji w Serwisie, Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.
 
3.4.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Administrator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub autoryzacji Użytkownika. 

3.4.5. Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych - dostęp do Materiałów. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w Portalu zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem uzyskania dostępu do Materiałów. 

3.6. Administrator z zachowaniem praw nabytych Użytkownika Zarejestrowanego i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika Dostępowego, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio uiszczone przez Użytkowników Zarejestrowanych Opłaty abonamentowe oraz świadczone na tej podstawie Usługi. 
3.6. Interoperacyjność: Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do Administratora.

3.7. Podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portlau, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 

3.8.1. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3.68.2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawiera dokument Polityka Prywatności znajdujący się pod adresem http://www.hooka.tv/prywatnosc.

     § 4. REJESTRACJA W PORTALU
4.1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej Telewizji Internetowej HOOKA TV poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail. 

4.2. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć. W zakresie wyznaczonym przez Politykę Prywatności, Użytkownik Zarejestrowany może też decydować o tym, które dane jego Profilu i Konta zostaną upublicznione lub udostępnione innym Zarejestrowanym Użytkownikom. 

4.3. Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.

4.4. Użytkownik w trakcie procesu rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Portalu, ma możliwość zamieszczenia w ramach swojego Konta obrazka, który reprezentuje wizualnie Użytkownika Zarejestrowanego. Powinien on pokazywać tylko Zarejestrowanego Użytkownika, jego twarz powinna być wyraźnie widoczna, a wiek i płeć osoby na zdjęciu muszą odpowiadać danym podanym podczas rejestracji. Zawartość tego obrazka nie może być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego awatara w przypadku, gdy narusza on obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

4.5. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że: 
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu; 
b) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności; 
c) wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników; nie dotyczy to następujących danych: 
i) adresu e-mail; 
ii) hasło do Konta; 
iii) kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych. 
d) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu Telewizji Internetowej HOOKA TV; 

4.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

4.7. Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. Dane te będą przetwarzane przez spółkę Administratora oraz przekazywane jego kontrahentom w celu realizacji usług dostępnych w ramach Portalu oraz w celach reklamowych.

4.8. Użytkownik, podając dane osobowe oświadcza, że są one aktualne oraz zgodne z prawdą. 

4.9. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem listownie na adres Administratora.

     § 5 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
5.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. 5.2.Użytkownicy Zarejestrowani mogą zamieszczać na serwerach Administratora, w celu publikacji w Portalu Komentarzy/Postów.
5.2.1.Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Komentarzy/Postów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje.
5.2.2 Użytkownik Zarejestrowany umieszczając Komentarz/Post oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet. 5.2.3. Zamieszczanie Komentarzy/Postów i Materiałów, nie podlega opłatom.
5.2.4.. Użytkownik Zarejestrowany ponosi odpowiedzialność za wszystkie Komentarze/Posty, które zamieścił w Portalu.
5.2.5. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie Komentarza/Postu, przez Użytkownika, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 5.3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a) nie zamieszczania w Komentarzach/Postach Materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne, b) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności, c) nie zamieszczanie w Komentarzach/Postach Materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym, d) nie podejmowania działań i zamieszczania Komentarzy/Postów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu, e) nie używania w Komentarzach/Postach lub Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.

     § 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
6.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników i skutki korzystania z Portalu, 
b) treść i formę zamieszczanych Komentarzy/Postów oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego, 
c) treść i formę opisów charakteryzujących Konta Użytkowników Zarejestrowanych, 
d) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu, 
e) szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do Konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią), 
f) udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, 
g) utratę Komentarzy/Postów, Materiałów zamieszczonych w Portalu spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu lub przepisów prawa, 

6.2. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. z zastrzeżeniem, że w przypadku jego ograniczenia, dostęp do Portalu dla Użytkownika Zarejestrowanego funkcjonować będzie co najmniej według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz Cenniku, obowiązujących w momencie uiszczenia przez Użytkownika Zarejestrowanego ostatniej Opłaty abonamentowej. 
Opłaty abonamentowej. Administrator będzie informował na łamach Portalu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcjonalności. 

6.3. Administrator zastrzega sobie prawo do: 
a) usuwania każdego Komentarza/Postu bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich, 
b) natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego Komentarzy/Postów, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Portalu lub przepisów prawa, 
c) zaprzestania dalszego udostępniania Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności nowym Użytkownikom, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników Zarejestrowanych na stronach Portalu, z zastrzeżeniem, że dostęp do Portalu dla Użytkownika Zarejestrowanego funkcjonować będzie według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz Cenniku, obowiązujących w momencie uiszczenia przez Użytkownika Zarejestrowanego ostatniej Opłaty abonamentowej. 
d) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn technicznych Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników. 

6.4. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Portalu oraz usunąć swoje Konto z Portalu klikając w odpowiedni link w ustawieniach swojego Konta lub wysyłając ze swojego Konta na adres email Administratora prośbę o usunięcie danych.

     § 7 REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)
7.1 Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

7.2 Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora kontakt@hooka.tv) lub listownie na adres siedziby Administratora (HOOKA.TV Sp. z o.o. Plac Św. Katarzyny 9/2, 87-100 Toruń)

7.3 Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 

7.4 Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 

7.5 Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 7.3. w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

     § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Portalu, jest prawo polskie.

8.2. Spory pomiędzy Administratorem a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). 

8.3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

8.4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 
01-015 Warszawa 
tel. (22) 597-30-00 
fax (22) 597-31-80 
www.krrit.gov.pl

     § 9 ZMIANA REGULAMINU
9.1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu. 

9.2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. 

9.3. Niezależnie od postanowień punktu 9.2. w razie zmiany Regulaminu, Administrator podczas logowania przedstawi Użytkownikowi nową wersję Regulaminu do akceptacji. 

9.4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien wybrać opcję „nie akceptuję”, w momencie wyświetlenia mu nowej wersji regulaminu do akceptacji oraz niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. 

9.5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą skutki w postaci bezpowrotnego usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.

    
Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie oraz akceptujesz naszą politykę prywatności.

Zamknij